Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A DAL 2023

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Dal 2023 műsorsorozatba versenydallal jelentkező személy (a továbbiakban: Jelentkező) a saját vagy az általa képviselt előadók versenydalának regisztrációjával, illetve az erre szolgáló elektronikus jelentkezőlap kitöltésével adatokat szolgáltat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Adatkezelő), illetve a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési
Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) 2. pontjában szereplő adatfeldolgozók számára. A Jelentkezők által megadott adatokat Adatkezelő a Tájékoztatóban, valamint a hatályos Adatvédelmi Szabályzatában* foglaltaknak megfelelően kezeli, valamint továbbítja a 2. pontban foglalt adatfeldolgozók részére. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor, az alábbi feltételekkel:

 1. Adatkezelő

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., adószáma: 18091715-4-44, képviseli: Papp Dániel vezérigazgató, a továbbiakban úgy is, mint MTVA).

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

E-mail: adatvedelem@mtva.hu

 

 1. Adatfeldolgozó
 • HERMÉSZ-SOFT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7521 Kaposmérő, Vörösmarty utca 42., adószám: 13143051-2-14, képviseli: Herczeg Zsolt Lajos ügyvezető);
 • Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lukács utca 4. 3. em. 8., adószám: 22988197-2-4, képviseli: Bubla Áron ügyvezető)

Adatkezelő a jelen pontban megnevezett adatfeldolgozókon kívül a GDPR 28. cikkében foglaltak figyelembe vételével, írásbeli szerződéssel további adatfeldolgozó megbízására is jogosult, amennyiben ez szükséges, erről azonban köteles az érintetteket a megbízott adatfeldolgozó nevének és elérhetőségének megjelölésével megfelelően tájékoztatni. Adatkezelő a jelen bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének a www.mediaklikk.hu, a https://adal.hu és a https://jelentkezes.adal.hu honlapok valamelyikén való közzététellel is eleget tehet.

 1. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a Jelentkező által a jelentkezőlap kitöltésekor megadott adatokat

 • a Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció előadóinak azonosítása,
 • a Jelentkező jelentkezésének visszaigazolása,
 • a Jelentkezővel, illetve az általa nevezett produkció előadóival való kapcsolattartás,
 • A Dal 2023 műsorszámainak előkészítése és elkészítése, a dalverseny eredményes lebonyolítása, valamint kiválasztása esetén a Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció előadói részvételének A Dal 2023 adásaiban történő biztosítása

céljából kezeli.

Adatkezelő kijelenti, hogy a Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció szerzői és előadói személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Adatkezelő a Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció szerzői és előadói személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges módon, mértékben és ideig kezeli az Infotv. 4. § (2) bekezdésének, illetve a GDPR 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelő, illetve – amennyiben ez szükséges, különös tekintettel az adatok gyűjtésére – Adatfeldolgozók a Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció szerzőinek és előadóinak alábbi személyes adatait kezeli:

 • név,
 • művésznév,
 • születési dátum,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • lakóhely.
 1. Az adatkezelés jogalapja:

a) Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás:

A Jelentkező a jelentkezés regisztrálására szolgáló online jelentkezőlap kitöltését követően, a jelentkezés utolsó lépéseként, a weboldalon szereplő jelölőnégyzet (ún. checkbox) bejelölésével egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a jelentkezőlapon megadott személyes adatait az Adatkezelő, illetőleg a 2. pontban szereplő adatfeldolgozók jelen Tájékoztató, valamint a vonatkozó magyar és európai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

b) Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező által nevezett, a jelentkező lapon szereplő szerzők, illetve előadók személyes adatai tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél.

A Dal 2023-ra való jelentkezéssel az MTVA mint Adatkezelő és a Jelentkező által nevezett szerző(k), előadó(k) mint érintett(ek) között szerződés jön létre, amely szerződést a felek abban az esetben foglalnak írásba, ha az érintett produkció a legjobb 40 dal között kiválasztásra kerül.

Amennyiben a Jelentkező nem saját produkciót nevez be, az általa nevezett/képviselt szerző(ke)t, előadó(ka)t az Adatkezelő külön, a Jelentkező által megadott elektronikus elérhetőségen is értesíti a nevükben történt jelentkezés megtörténtéről, valamint a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési feltételekről, továbbá az adatkezeléshez kapcsolódó jogaikról és jogérvényesítési lehetőségeikről.

 1. Adatok közvetett gyűjtése

Az adatfeldolgozók által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a jelentkezési lap kitöltésére (is) lehetőséget biztosító https://adal.hu és https://jelentkezes.adal.hu weboldalak látogatóinak, így a Jelentkezők alábbi adatait is:

a) böngésző típusa,

b) az oldalra való belépés ideje,

c) az oldalról való távozás ideje,

d) a látogató IP-címe.

A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok egy évig tárolásra kerülnek adatfeldolgozó szerverén.

 1. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

A Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció szerzői és előadói személyes adatai – a 2. pont szerinti adatfeldolgozókat ide nem értve – harmadik személyeknek csak az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági, bírósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, továbbá a kezelt adatokat az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerhetik, amennyiben az Adatkezelő feladatai ellátásához ez szükséges.

 1. A Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció előadójának jogai

a) A Jelentkező, illetve az általa nevezett produkció előadói, valamint szerzői (jelen pont alkalmazásában, a továbbiakban együttesen: Érintett) jogosultak arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra nézve, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt adataikról, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b) Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti személyes adatainak kiegészítését.

c) Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

  • az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
  • közérdekből végzett feladat ellátásához;
  • a népegészségügyet érintő közérdekből;
  • közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

Az Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot az Adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

Az Érintett jogainak gyakorlása esetén az Adatkezelő megvizsgálja az Érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

A jogérvényesítés lehetőségei:

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén az Érintett az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Az Érintettek a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Az Érintett továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely:        1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.:                +36 (1) 391-1400

Fax:                +36 (1) 391-1410

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:           http://naih.hu

 

 

 

[*] Az MTVA hatályos Adatvédelmi Szabályzata elérhető a következő linken:

https://mtva.hu/adatvedelmi-szabalyzat.pdf